Regulamin Sklepu

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Olgą Kozieł, posługująca się numerem NIP: P 9462585293, za pośrednictwem sklepu internetowego www.olgakoziel.pl (zwanego dalej: „Sklepem Internetowym”) oraz określa zasady i warunki świadczenia przez Olgę Koziel usług nieodpłatnych drogą elektroniczną.

§ 1 Definicje

Dni robocze – oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Hasło – oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta w Sklepie Internetowym

Klient – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży.

Konsument – oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Konto Klienta – oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę, w ramach Sklepu Internetowego

Login – oznacza indywidualne oznaczenie Klienta, przez niego ustalone, składające się z ciągu znaków literowych, cyfrowych lub innych, wymagane wraz z Hasłem do założenia Konta Klienta w Sklepie Internetowym. Login jest właściwym adresem poczty elektronicznej Klienta.

Materiały szkoleniowe – oznaczają treści cyfrowe udostępniane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, które mogą być przedmiotem Umowy sprzedaży. Materiały dotyczą informacji z zakresu obsługi platformy WordPress.

Przedsiębiorca – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Regulamin – oznacza niniejszy regulamin.

Sprzedawca – oznacza Olga Koziel ul. Janowska 37b, 20-509 Lublin, posługującą się numerem NIP: P 9462585293, , e-mail: koziel.olga@gmail.com, będącą jednocześnie właścicielem sklepu Internetowego.

Strona Internetowa sklepu – oznacza strony internetowe, pod którymi Sprzedawca prowadzi Sklep Internetowy, działające w domenie www.olgakoziel.pl.

Treść cyfrowa – oznacza dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej, będące przejawem działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalone w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia.

Trwały nośnik – oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi lub Sprzedawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.

Umowa sprzedaży – oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą.

§ 2 Postanowienia ogólne i korzystanie ze Sklepu Internetowego

Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, Strony Internetowej Sklepu, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na Stronie Internetowej Sklepu (za wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych na Stronie Internetowej Sklepu w celach prezentacji towarów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz za zgodą Sprzedawcy wyrażoną na piśmie.

Sprzedawca dołoży starań, aby korzystanie ze Sklepu Internetowego było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu to przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 11 lub Chrome 39 lub FireFox 34 lub Safari 7 lub Opera 26, z włączoną obsługą języka JavaScript, akceptująca pliki cookies, o rozdzielczości ekranu min. 1024×768 pikseli. Zalecana jest najnowsza wersja przeglądarki, wraz z zainstalowanymi aktualizacjami.

Sprzedawca stosuje pliki cookies (tzw. „ciasteczka”). Korzystanie ze Sklepu Internetowego oznacza zgodę Klienta na ich wykorzystanie. Szczegółowe zasady korzystania ze plików cookies przez Sprzedawcę, a także informacje o możliwości i sposobie wyłączenia przechowywania lub odczytu plików cookies znajdują się w Polityce prywatności zamieszczonej na Stronie Internetowej Sklepu.

Skorzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może nastąpić po uprzednim założeniu Konta Klienta zgodnie z postanowieniami § 3 Regulaminu.

Warunkiem koniecznym korzystania ze Sklepu Internetowego oraz składania zamówień na Materiały szkoleniowe jest akceptacja niniejszego Regulaminu.

§ 3 Zakładanie Konta Klienta w Sklepie Internetowym

Aby założyć Konto Klienta, Klient powinien wypełnić Formularz Rejestracyjny dostępny na Stronie Internetowej Sklepu.

W Formularzu Rejestracyjnym Klient podaje następujące dane: imię i nazwisko lub nazwę, adres e-mail, adres do korespondencji (ulica, numer domu, numer mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), numer telefonu kontaktowego.

W trakcie zakładania Konta Klienta, Klient ustala indywidualny Login oraz Hasło.

Po wypełnieniu Formularza Rejestracyjnego, Klient przesyła swoje dane, klikając przycisk „Zarejestruj się”. Wysłanie Formularza Rejestracyjnego jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu i skutkuje zawarciem Umowy na czas nieoznaczony między Klientem a Sprzedawcą, dotyczącej korzystania z Konta Klienta w Sklepie Internetowym.

Po zarejestrowaniu Konta Klienta, Sprzedawca przesyła Klientowi, na podany przez niego adres e-mail, potwierdzenie dokonania rejestracji. Potwierdzenie zawiera informacje o zawartej Umowie o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz umożliwia potwierdzenie dokonanej rejestracji przez Klienta.

Zawarcie Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną o korzystanie z Konta Klienta następuje z chwilą przesłania Klientowi potwierdzenia dokonania rejestracji przez Sprzedawcę.

Klient ma możliwość w każdym czasie, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto Klienta, poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: posladanita@gmail.com.

Z chwilą usunięcia Konta Klienta przez Klienta, zawarta między Stronami Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje rozwiązana.

§ 4 Zasady składania zamówienia

Aby złożyć zamówienie na Materiały szkoleniowe, Klient powinien:
a) zalogować się do Sklepu Internetowego, korzystając z Konta Klienta, lub

b) wypełnić Formularz Zamówienia dostępny na Stronie Internetowej Sklepu bez konieczności zakładania Konta Klienta.

Zamówienie zawierane jest poprzez dodanie Materiałów szkoleniowych do koszyka, określenie formy płatności oraz potwierdzenie zamówienia poprzez przycisk „Zamawiam” dostępny na Stronie Internetowej Sklepu.

W trakcie składania zamówienia, do chwili naciśnięcia przycisku „Zamawiam”, Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wyboru Materiałów szkoleniowych. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi na Stronie Internetowej Sklepu krokami oraz informacjami.

Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje automatyczne potwierdzenie od Sprzedawcy, które zawiera informacje dotyczące zamówienia, w tym w szczególności rodzaj i ilość Materiałów szkoleniowych, ich jednostkową i łączną cenę, koszty dostawy, sposób płatności oraz adres dostawy.

Potwierdzenie otrzymania zamówienia oraz jego przyjęcie do realizacji następuje wraz z wysłaniem przez Sprzedawcę do Klienta odrębnego e-maila potwierdzającego przyjęcie zamówienia do realizacji.

W przypadku braku możliwości zrealizowania zamówienia przez Sprzedawcę, z powodu braku dostępności Materiałów szkoleniowych, Klient zostanie niezwłocznie poinformowany o tym fakcie, a ewentualne wpłacone przez Klienta kwoty zostaną zwrócone w terminie 14 dni od daty powiadomienia.

Wszystkie ceny podane na Stronie Internetowej Sklepu są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

W przypadku zamówienia Materiałów szkoleniowych dostarczanych w formie cyfrowej, Klient oświadcza, że jest świadomy utraty prawa odstąpienia od umowy po dostarczeniu pliku z Materiałami szkoleniowymi w formie cyfrowej.

W przypadku zamówienia Materiałów szkoleniowych dostarczanych w formie fizycznej, czas dostawy może się różnić w zależności od regionu dostawy oraz dostępności produktu. Klient zostanie poinformowany o przewidywanym terminie dostawy w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji.

Sprzedawca może udzielić Klientowi rabatu na Materiały szkoleniowe lub oferować promocje. Informacje dotyczące warunków uzyskania rabatu lub skorzystania z promocji są podane na Stronie Internetowej Sklepu.

§ 5 Płatności

Ceny Materiałów szkoleniowych podane na Strona Internetowej Sklepu są wyrażone w polskich złotych (PLN) i zawierają podatek VAT.

Klient ma możliwość skorzystania z następujących form płatności za zamówione Materiały szkoleniowe:

a) płatność przelewem bankowym na rachunek bankowy Sprzedawcy,

b) płatność kartą płatniczą,

c) płatność za pomocą systemu płatności elektronicznych dostępnego w Sklepie Internetowym.

W przypadku wyboru płatności przelewem bankowym, Klient zobowiązany jest dokonać płatności w terminie 7 dni od daty zawarcia Umowy. Po tym terminie zamówienie może zostać anulowane.

W przypadku wyboru płatności kartą płatniczą, Klient dokonuje płatności online podczas składania zamówienia.

W przypadku wyboru płatności za pomocą systemu płatności elektronicznych, Klient dokonuje płatności online podczas składania zamówienia.

W przypadku wyboru płatności przelewem bankowym, wysyłka Materiałów szkoleniowych rozpoczyna się po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy.

Klientowi przysługuje prawo do żądania faktury VAT. W celu otrzymania faktury, Klient powinien podać niezbędne dane do wystawienia faktury podczas składania zamówienia.

W przypadku braku możliwości pobrania płatności za zamówienie ze względu na problemy techniczne lub inne nieprzewidziane okoliczności, Sprzedawca niezwłocznie powiadomi Klienta o tym fakcie po wystąpieniu problemu.

W przypadku wyboru płatności przelewem bankowym, Klient zobowiązany jest dokonać płatności na rachunek bankowy Sprzedawcy, podany w potwierdzeniu zamówienia.

§ 6 Termin realizacji zamówienia

  1. Realizacja zamówienia rozpoczyna się w momencie zaksięgowania wpłaty na koncie sklepu.
  2. Termin realizacji zamówienia wynosi do 7 dni roboczych od momentu rozpoczęcia jego realizacji, z zastrzeżeniem pkt 5.
  3. W przypadku produktów na zamówienie lub spersonalizowanych, termin realizacji może zostać przedłużony, o czym Klient zostanie poinformowany w procesie składania zamówienia.
  4. W wyjątkowych sytuacjach, niezależnych od Sklepu, termin realizacji zamówienia może ulec zmianie, o czym Klient zostanie niezwłocznie poinformowany.
  5. Sklep dokłada wszelkich starań, aby wszystkie zamówienia były realizowane w wyznaczonym terminie, jednak nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia wynikające z nieprzewidzianych okoliczności lub działania siły wyższej.
  6. Klient zostanie poinformowany o wysyłce zamówienia za pomocą wiadomości e-mail.

§ 7 Prawo odstąpienia od umowy

Konsument, który zawarł Umowę na odległość, może odstąpić od niej bez podawania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni od dnia dostarczenia Materiałów szkoleniowych.

Do zachowania terminu odstąpienia wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu do Sprzedawcy.

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można przesłać na adres Sprzedawcy: [dane kontaktowe], oraz na adres e-mail: [adres e-mail]. Klient może skorzystać z wzoru odstąpienia od umowy, który stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.

W przypadku odstąpienia od Umowy, Konsumentowi zostaną zwrócone wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy.

Zwrot płatności będzie realizowany przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

Konsument zobowiązany jest zwrócić Materiały szkoleniowe Sprzedawcy niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle Materiały szkoleniowe przed upływem terminu 14 dni.

Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Materiałów szkoleniowych.

Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Materiałów szkoleniowych wynikające z korzystania z nich w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Materiałów szkoleniowych.

Konsument nie ma prawa odstąpienia od umowy w odniesieniu do umowy, jeżeli dostarcza pliki dźwiękowe, wizualne lub programy komputerowe zamknięte w zabezpieczeniach, jeżeli zabezpieczenia te zostały usunięte po dostarczeniu.

W przypadku odstąpienia od umowy, Umowa uważana jest za niezawartą.

Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do czasu otrzymania Materiałów szkoleniowych z powrotem lub dostarczenia dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

§ 8 Reklamacje

Reklamacje dotyczące jakości świadczonych usług drogą elektroniczną, w tym dotyczące funkcjonowania Sklepu Internetowego, Klient może zgłaszać drogą elektroniczną na adres e-mail Sprzedawcy: koziel.olga@gmail.com.

Reklamacje dotyczące Materiałów szkoleniowych można zgłaszać na zasadach określonych w Regulaminie oraz przepisach prawa.

Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Sprzedawca niezwłocznie informuje Klienta na podany przez niego adres e-mail.

W przypadku uzasadnionej reklamacji, Sprzedawca podejmuje działania niezbędne do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

W razie problemów technicznych dotyczących dostępu do Materiałów szkoleniowych, Klient zobowiązany jest skontaktować się ze Sprzedawcą w celu uzyskania pomocy technicznej.

W przypadku stwierdzenia wady Materiałów szkoleniowych, Klient może żądać:

a) wymiany Materiałów szkoleniowych na wolne od wad,

b) usunięcia wady Materiałów szkoleniowych,

c) obniżenia ceny Materiałów szkoleniowych.

Reklamacje dotyczące Materiałów szkoleniowych powinny być zgłaszane niezwłocznie po stwierdzeniu wady, jednak nie później niż w terminie 2 miesięcy od stwierdzenia wady.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące rękojmi za wady.

§ 9 Odpowiedzialność

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w dostępie do Sklepu Internetowego oraz Materiałów szkoleniowych wynikające z sił wyższych, awarii sprzętu, oprogramowania, błędów technicznych, zakłóceń w dostawie energii elektrycznej, działań osób trzecich, a także za wszelkie inne nieprzewidziane okoliczności uniemożliwiające lub ograniczające dostęp do Sklepu Internetowego i korzystanie z Materiałów szkoleniowych.

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku korzystania przez Klienta z Materiałów szkoleniowych, które wynikają z nieprzestrzegania przez Klienta postanowień Regulaminu, nieprawidłowego użytkowania Materiałów szkoleniowych lub zastosowania ich w sposób sprzeczny z ich przeznaczeniem.

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczone w komentarzach i opiniiach Klientów na Stronie Internetowej Sklepu.

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w dostawie Materiałów szkoleniowych wynikające z podania przez Klienta nieprawdziwych lub niekompletnych danych.

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku działań osób trzecich, które uzyskały dostęp do Materiałów szkoleniowych za zgodą Klienta.

W przypadku, gdy Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec Klienta, ta odpowiedzialność jest ograniczona do wysokości ceny zapłaconej przez Klienta za Materiały szkoleniowe.

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody pośrednie, przypadkowe lub śledcze, w tym utratę zysków, utratę danych, utratę reputacji, utratę korzyści ekonomicznych, jakiekolwiek straty finansowe czy inne szkody niemające charakteru bezpośredniego uszczerbku na osobie Klienta.

Wszelkie spory między Klientem a Sprzedawcą dotyczące świadczonych usług drogą elektroniczną oraz umów sprzedaży Materiałów szkoleniowych będą rozstrzygane przez sąd właściwy według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

§ 10 Postanowienia końcowe

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie 14 dni od daty ich opublikowania na Stronie Internetowej Sklepu. Klient, który utworzył Konto Klienta przed wejściem w życie zmian, jest związany postanowieniami poprzedniego Regulaminu.

Wszelkie informacje dotyczące Sklepu Internetowego, w tym Materiałów szkoleniowych, podane na Stronie Internetowej Sklepu, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do zawarcia Umowy.

W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy prawa polskiego, w tym Kodeksu cywilnego i ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 12 luty 2024 roku.

Scroll to Top